Neden Kart Ücreti Ödüyoruz?

Neden Kart Ücreti Ödüyoruz?

 • Kredi Kartı Üyelik Ücretini Oluşturan Maliyetler

   • Gayrinakdi kredi tahsis maliyeti
   • Başvuru giriş operasyonel maliyetleri
   • “Kredi Kartı” Çipli Plastik kart maliyeti
   • Kart basım ve gönderim maliyeti
   • Hesap Özeti basım ve gönderim maliyeti
   • Kart sahiplerine sunulan ek hizmet maliyetleri
   • Dolandırıcılık risklerine karşı yapılan sigorta maliyetleri
   • Kredi kartı sistem yazılım ve donanım maliyeti
   • Uluslararası kart kuruluşlarına ödenen lisans, provizyon ve takas hizmet ücret maliyetleri
   • Müşteri taleplerinin karşılanması ve hizmet verilmesi amacı ile kart pazarlama, kart operasyon çalışanlarının maliyeti ile 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezleri,
   • Basılı malzeme, reklam ve tanıtım maliyetleri
  NOT: Bankalar, kredi kartı sahiplerine verdikleri bu hizmetlerin maliyetlerini “kredi kartı üyelik aidatı” adı altında müşteriden almakta, kredi kartı vermekle müşteriye açmış oldukları “gayrinakdi kredi” ile ilgili ayrıca bir komisyon hizmet geliri almamaktadırlar.
 • Kredi Kartı Ücretine İlişkin Hukuksal Düzenlemeler
  a) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  Bankacılık işletmeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 11’nci maddesine göre faaliyette bulunan ticari işletmelerdir. 16’ıncı maddeye göre de, tüm ticaret şirketleri tacirdir. Bankalar ise bir ticaret şirketi olan anonim şirketler tarafından kurulabileceğinden bankacılık işletmesini işleten banka tüzel kişiliği de (anonim şirket) tacir konumundadır. Böylece bankaların, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, tacir olduğu sonucu çıkmaktadır. Kanun’un “Ücret isteme hakkı” başlıklı 20’nci maddesinde, “Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir” hükmü bulunmaktadır.
  b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
  Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144’üncü maddesi; “Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını, katılma hesaplarında kar ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankası’na devredebilir.” hükmündedir.
  aa) 16 Ekim 2006 tarih ve 2006/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  Bankacılık Kanunu’nun sözü edilen 144’üncü maddesinden aldığı yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından 16 Ekim 2006 tarih ve 2006/11188 sayılı Kararı yayımlanmıştır. Resmi Gazete’nin 22 Kasım 2006 tarih ve 26354 sayılı nüshasında yayımlanan Karar’ın “Diğer menfaatler” başlıklı 4’üncü maddesinde; bankaların kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanacak tebliğlerle düzenlenmesi öngörülmüştür.
  ab) 2006/1 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği:
  Bakanlar Kurulunun 2006/11118 sayılı Kararı’nda öngörüldüğü üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 2006/1 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Resmi Gazete’nin 9 Aralık 2006 tarih ve 26371 sayılı nüshasında yayımlanan 2006/1 sayılı Tebliğ’in, “Kredi faiz oranları ve sağlanacak diğer menfaatler” başlıklı 4’üncü maddesinde;” Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.” düzenlemesi amirdir.
  c) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
  Özel yasa niteliğindeki 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun” Sözleşme şartları” başlıklı 24’üncü maddesinde, kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiç bir şekil ve surette ödeme talep edemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapamaz hükmü bulunmaktadır.
  d) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  Kanun’da, kredi kartı ücretinin alınmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
  e) 6098 sayılı Borçlar Kanunu
  Kredi kartları kart hamili ile ilgili banka arasında akdedilecek sözleşme tahtında tahsis edilmektedir. Bu bağlamda, genel kanun niteliğinde bulunan Borçlar Kanunu’nda mevcut olan sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde, Taraflar sözleşme hükümlerini belirleyebilmektedirler.
  Keza bilindiği üzere, kredi kartı hamilleri ile bankalar arasında akdedilen sözleşmelerde, kredi kartı ücreti de dahil olmak üzere, tarafların hak, borç ve yükümlülükleri belirtilmektedir.